Ky%C5%8Diku Kanji
Get Ky%C5%8Diku Kanji essential facts below. View Videos or join the Ky%C5%8Diku Kanji discussion. Add Ky%C5%8Diku Kanji to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Ky%C5%8Diku Kanji

Ky?iku kanji (?, literally "education kanji"), also known as Gakunenbetsu kanji hait?hy? (, literally "list of kanji by school year") is a list of 1,026 kanji and associated readings developed and maintained by the Japanese Ministry of Education that prescribes which kanji, and which readings of kanji, Japanese students should learn from first grade to the sixth grade (elementary school). Although the list is designed for Japanese students, it can also be used as a sequence of learning characters by non-native speakers as a means of focusing on the most commonly used kanji.

Ky?iku kanji is a subset (1,026) of the 2,136 characters of J?y? kanji.

Versions of ky?iku list

A list of all j?y? kanji according to Halpern's KKLD indexing system, with ky?iku kanji coloured according to grade level.
 • 1946 created with 881 characters
 • 1977 expanded to 996 characters
 • 1982 expanded to 1,006 characters
 • 2020 expanded to 1,026 characters
The following 20 characters, all used in prefectures names, were added in 2020.[1]
? (Ibaraki), ? (Ehime), ? (Shizuoka, Okayama and Fukuoka), ? (Niigata), ? (Gifu), ? (Kumamoto), ? (Kagawa), ? (Saga), ? (Saitama), ? (Nagasaki and Miyazaki), ? (Shiga), ? (Kagoshima), ? (Okinawa), ? (Fukui), ? (Okinawa), ? (Tochigi), ? (Kanagawa and Nara), ? (Yamanashi), ? (?saka), ? (Gifu)

List by grade

Note 1: Many kanji have complex meanings and nuances, or express concepts not directly translatable into English. In those cases, the English meaning mentioned here are approximate.

Note 2: In the kun'yomi readings, readings after - (hyphen) are Okurigana.

Note 3: A - (hyphen) at the end of the -yomi corresponds to a small tsu in kana, which indicates that the following consonant is geminated.

First grade (80 kanji)

# Kanji Strokes Meaning On'yomi Kun'yomi
1 ? 1 one ichi, itsu hito-tsu
2 ? 2 two ni, ji futa-tsu
3 ? 3 three san mit-tsu
4 ? 5 four shi yot-tsu, yon
5 ? 4 five go itsu-tsu
6 ? 4 six roku mut-tsu
7 ? 2 seven shichi nana-tsu
8 ? 2 eight hachi yat-tsu
9 ? 2 nine ku, ky? kokono-tsu
10 ? 2 ten j? t?
11 ? 6 hundred hyaku momo
12 ? 3 thousand sen chi
13 ? 3 top, above j? ue
14 ? 3 bottom, below ka, ge shita, shimo, moto
15 ? 5 left sa hidari
16 ? 5 right u, y? migi
17 ? 4 inside, middle ch?, j? naka
18 ? 3 large dai, tai ?-kii
19 ? 3 small sh? chii-sai, ko, o
20 ? 4 month, moon gatsu, getsu tsuki
21 ? 4 day, sun nichi, jitsu hi, ka
22 ? 6 year nen toshi
23 ? 6 early s?, sa haya-i
24 ? 4 tree moku, boku ki
25 ? 8 woods rin hayashi
26 ? 3 mountain san yama
27 ? 3 river sen kawa
28 ? 3 soil to, do tsuchi
29 ? 8 sky k? sora, a-ku, kara
30 ? 5 rice field den da, ta
31 ? 4 heaven, sky ten ame, ama
32 ? 5 living, birth, raw sei, sh? i-kiru, u-mu, nama
33 ? 7 flower ka hana
34 ? 9 grass s? kusa
35 ? 6 insect ch? mushi
36 ? 4 dog ken inu
37 ? 2 person jin, nin hito
38 ? 6 name mei, my? na
39 ? 3 female jo, nyo on'na
40 ? 7 male dan, nan otoko
41 ? 3 child shi, su ko
42 ? 5 eye moku me
43 ? 6 ear ji, ni mimi
44 ? 3 mouth kou kuchi
45 ? 4 hand shu te
46 ? 7 foot, suffice soku ashi, ta-riru
47 ? 7 see ken, gen mi-ru
48 ? 9 sound on ne, oto
49 ? 2 power riki, ryoku chikara
50 ? 6 spirit, air ki, ke iki
51 ? 4 yen, circle en maru
52 ? 2 enter ny? hai-ru, i-ru
53 ? 5 exit shutsu de-ru
54 ? 5 stand up ritsu ta-tsu
55 ? 6 rest ky? yasu-mu
56 ? 6 previous sen saki
57 ? 3 evening seki y?
58 ? 5 book hon moto
59 ? 4 text bun, mon fumi
60 ? 6 character ji aza
61 ? 8 study gaku mana-bu
62 ? 10 school k? kase
63 ? 7 village son mura
64 ? 7 town ch? machi
65 ? 12 forest shin mori
66 ? 5 correct sei, sh? tada-shii, masa
67 ? 4 water sui mizu
68 ? 4 fire ka hi
69 ? 5 ball gyoku tama
70 ? 4 king ou kimi
71 ? 5 stone seki, koku ishi
72 ? 6 bamboo chiku take
73 ? 6 thread shi ito
74 ? 7 shellfish bai kai
75 ? 7 vehicle sha kuruma
76 ? 8 gold, money kin kane, kana
77 ? 8 rain u ame, ama
78 ? 7 red seki aka
79 ? 8 blue sei, sh? ao
80 ? 5 white haku shiro, shira

Second grade (160 kanji)

# Kanji Strokes Meaning On Kun
81 ? 13 number, count s? kazu
82 ? 6 many, much ta oo-i
83 ? 4 a few, a little sh? suku-nai, suko-shi
84 ? 3 ten thousand ban, man yorozu
85 ? 5 half han naka-ba
86 ? 7 shape kei, gy? katachi
87 ? 4 thick ta futo-i
88 ? 11 thin sai hoso-i
89 ? 5 wide k? hiro-i
90 ? 8 long, leader ch? naga-i
91 ? 9 point ten bochi
92 ? 3 circle gan maru
93 ? 6 intersect kou maji-waru
94 ? 6 light kou hikari
95 ? 7 corner, horn kaku kado, tsuno, sumi
96 ? 9 measure kei haka-ru
97 ? 8 straight, fix choku, jiki tada-chi, nao-su
98 ? 15 line sen suji
99 ? 5 arrow shi ya
100 ? 10 weak jaku yowa-i
101 ? 11 strong ky? tsuyo-i
102 ? 10 high k? taka-i
103 ? 6 same d? ona-ji
104 ? 16 parent shin oya
105 ? 5 mother bo haha, k?
106 ? 4 father fu chichi, tou
107 ? 8 older sister shi ane
108 ? 5 older brother kei, ky? ani
109 ? 7 younger brother tei, dai ot?to
110 ? 8 younger sister mai im?to
111 ? 6 oneself ji, shi mizuka-ra
112 ? 4 friend y? tomo
113 ? 7 body tai karada
114 ? 4 hair mou ke
115 ? 16 head tou atama
116 ? 18 face gan kao
117 ? 9 neck shu kubi
118 ? 4 heart shin kokoro
119 ? 10 time ji toki
120 ? 18 day of the week y?
121 ? 12 morning ch? asa
122 ? 9 daytime ch? hiru
123 ? 8 night ya yoru
124 ? 4 minute, understand fun, bun wa-karu
125 ? 11 week sh?
126 ? 9 spring shun haru
127 ? 10 summer ka natsu
128 ? 9 autumn sh? aki
129 ? 5 winter t? fuyu
130 ? 4 now kon ima
131 ? 13 new shin atara-shii, ara-ta
132 ? 5 old ko furu-i
133 ? 12 interval kan, ken ma, aida
134 ? 4 direction h? kata
135 ? 5 north hoku kita
136 ? 9 south nan minami
137 ? 8 east tou higashi, azuma
138 ? 6 west sei, sai nishi
139 ? 13 far en t?-i
140 ? 7 near kin chika-i
141 ? 9 before zen mae
142 ? 9 after go, k? nochi, ushi-ro, ato
143 ? 4 inside nai uchi
144 ? 5 outside gai, ge soto, hoka, hazu-su
145 ? 12 place jou ba
146 ? 6 ground chi, ji
147 ? 8 country koku kuni
148 ? 13 garden en sono
149 ? 7 valley koku tani
150 ? 11 field ya no
151 ? 10 meadow, plain gen hara
152 ? 7 hometown ri sato
153 ? 5 city shi ichi
154 ? 8 capital kyou, kei miyako
155 ? 9 wind, -style f? kaze
156 ? 11 snow setsu yuki
157 ? 12 cloud un kumo
158 ? 6 pond chi ike
159 ? 9 sea kai umi
160 ? 8 rock gan iwa
161 ? 9 star sei hoshi
162 ? 9 room shitsu muro
163 ? 4 door ko to, be
164 ? 10 house ka, ke ie
165 ? 6 Buddhist temple ji tera
166 ? 10 pass through, commute ts? t?-ru, kayo-u
167 ? 8 gates mon kado
168 ? 12 road dou michi
169 ? 13 talk wa hanashi, hana-su
170 ? 7 say gen, gon i-u, koto
171 ? 12 answer tou kota-eru
172 ? 7 voice sei koe
173 ? 14 hear, listen, ask bun, mon ki-ku
174 ? 14 language go kata-ru
175 ? 14 read doku yo-mu
176 ? 10 write sho ka-ku
177 ? 10 record ki shiru-su
178 ? 10 paper shi kami
179 ? 8 brush stroke ga, kaku
180 ? 12 picture kai, e
181 ? 7 drawing zu haka-ru
182 ? 3 craft k?, ku
183 ? 11 teach ky? oshi-eru
184 ? 12 clear sei hare
185 ? 9 think shi omo-u
186 ? 6 consider k? kanga-eru
187 ? 8 know chi shi-ru
188 ? 3 age, ability sai, zai wazukani, zae
189 ? 11 reason ri kotowari
190 ? 14 calculate san
191 ? 7 make saku tsuku-ru
192 ? 4 origin gen, gan moto
193 ? 9 eat shoku ta-beru, ku-u
194 ? 6 meat niku
195 ? 10 horse ba uma, ma
196 ? 4 cow gy? ushi
197 ? 11 fish gyo sakana
198 ? 11 bird ch? tori
199 ? 6 feather u ha, hane
200 ? 14 chirp mei na-ku
201 ? 7 wheat baku mugi
202 ? 6 rice bei, mai kome
203 ? 9 tea cha, sa
204 ? 6 colour shoku iro
205 ? 11 yellow ? ki
206 ? 11 black koku kuro
207 ? 7 come rai ku-ru
208 ? 6 go kou, gy? i-ku, yu-ku, okona-u
209 ? 10 return ki kae-ru
210 ? 8 walk ho, fu, bu aru-ku, ayu-mu
211 ? 7 run sou hashi-ru
212 ? 4 stop shi to-maru
213 ? 9 active katsu i-kiru
214 ? 8 store ten mise
215 ? 12 buy bai ka-u
216 ? 7 sell bai u-ru
217 ? 4 noon go uma
218 ? 7 steam ki
219 ? 3 bow ky? yumi
220 ? 6 number of times, revolve kai mawa-ru
221 ? 6 meet kai, e a-u
222 ? 11 team so kumi
223 ? 11 ship sen fune
224 ? 8 bright mei aka-rui
225 ? 7 company sha yashiro
226 ? 4 cut setsu ki-ru
227 ? 13 electricity den inazuma
228 ? 6 every mai goto
229 ? 6 fit gou a-u
230 ? 6 this, hit t? a-taru
231 ? 5 pedestal dai, tai
232 ? 13 music, pleasure gaku, raku tano-shii
233 ? 4 public kou ?yake
234 ? 4 pull in hi-ku
235 ? 9 section, grade ka
236 ? 14 song ka uta
237 ? 2 sword tou katana
238 ? 12 number ban
239 ? 5 use you mochi-iru
240 ? 7 what ka nani, nan

Third grade (200 kanji)

# Kanji Strokes Meaning On Kun
241 ? 2 street, district ch? hinoto
242 ? 5 generation sei, se yo
243 ? 6 both ry? teru, futatsu
244 ? 5 master, main shu nushi, omo
245 ? 9 ride j? no-ru
246 ? 4 beforehand yo arakaji-me
247 ? 8 intangible thing ji koto
248 ? 5 serve shi tsuka-eru
249 ? 5 other ta hoka
250 ? 5 era, substitute dai, tai ka-waru, yo
251 ? 7 dwell j? su-mu
252 ? 8 use shi tsuka-u
253 ? 9 person in charge kei kakari, kaka-ru
254 ? 10 double bai
255 ? 6 whole zen matta-ku
256 ? 8 tool gu sona-eru, tsubusa-ni
257 ? 5 copy sha utsu-su
258 ? 6 row retsu
259 ? 7 help jo tasu-keru
260 ? 10 diligence ben tsuto-meru
261 ? 11 move d? ugo-ku
262 ? 12 win sh? ka-tsu
263 ? 4 change ka ba-keru
264 ? 4 district ku
265 ? 7 doctor i iya-su, i-suru
266 ? 5 leave kyo, ko sa-ru
267 ? 4 anti- han so-ru
268 ? 8 take shu to-ru
269 ? 8 receive ju u-keru
270 ? 5 number g? yobina, sake-bu
271 ? 6 face k? mu-kau
272 ? 7 you, monarch kun kimi
273 ? 8 flavor mi aji, aji-wau
274 ? 8 fate, life mei inochi
275 ? 8 harmony, Japanese wa yawa-ragu, nago-yaka
276 ? 9 article hin shina
277 ? 10 employee in
278 ? 11 commerce sh?
279 ? 11 question mon to-u, ton
280 ? 7 slope han saka
281 ? 5 center ?
282 ? 8 begin shi haji-meru
283 ? 8 committee i yuda-neru
284 ? 6 protect shu mamo-ru
285 ? 6 cheap, calm an yasu-i
286 ? 8 determine tei, j? sada-meru
287 ? 8 fruit, realization jitsu mi, mino-ru
288 ? 9 guest kyaku
289 ? 10 Shinto shrine, prince ky?, g? miya
290 ? 11 inn shuku yado, yado-ru
291 ? 12 cold (weather) kan samu-i
292 ? 7 opposite, against tai, tsui aite, soro-i
293 ? 7 office kyoku tsubone
294 ? 9 roof oku ya
295 ? 8 shore gan kishi
296 ? 10 island t? shima
297 ? 6 state, province sh? su
298 ? 11 notebook ch? tobari
299 ? 5 flat hei, by? tai-ra, hira
300 ? 8 happiness k? saiwa-i, shiawa-se
301 ? 9 degree do tabi
302 ? 10 warehouse ko, ku kura
303 ? 10 yard tei niwa
304 ? 6 style, ceremony, numerical formula shiki
305 ? 7 role yaku
306 ? 9 wait tai ma-tsu
307 ? 9 hurry ky? iso-gu
308 ? 10 breath soku iki
309 ? 11 bad aku waru-i
310 ? 12 sad hi kana-shii
311 ? 13 thought s?
312 ? 13 idea i
313 ? 13 feel kan kan-jiru
314 ? 8 place sho tokoro
315 ? 5 hit da u-tsu
316 ? 7 throw t? na-geru
317 ? 9 pick up sh? hiro-u
318 ? 9 hold ji mo-tsu
319 ? 9 finger, point shi yubi, sa-su
320 ? 8 release h? hana-su
321 ? 16 organize sei totono-eru
322 ? 10 trip ryo tabi
323 ? 11 tribe zoku
324 ? 8 long ago seki, shaku mukashi
325 ? 9 shine sh?
326 ? 12 hot sho atsu-i
327 ? 13 dark an kura-i
328 ? 6 melody, curve kyoku ma-garu
329 ? 6 possess y? a-ru
330 ? 8 clothes fuku
331 ? 12 period of time ki
332 ? 8 board han, ban ita
333 ? 9 pillar ch? hashira
334 ? 10 root kon ne
335 ? 12 plant shoku u-eru
336 ? 13 business gy?
337 ? 14 appearance y? sama
338 ? 15 horizontal ? yoko
339 ? 16 bridge ky? hashi
340 ? 6 next ji tsugi, tsu-gu
341 ? 12 tooth shi ha
342 ? 6 death shi shi-nu
343 ? 5 ice hy? k?ri
344 ? 7 decide ketsu ki-meru
345 ? 8 oil yu abura
346 ? 8 wave ha nami
347 ? 8 pour ch? soso-gu
348 ? 8 swim ei oyo-gu
349 ? 9 ocean y?
350 ? 10 stream ry? naga-reru
351 ? 10 extinguish sh? ki-eru, ke-su
352 ? 11 deep shin fuka-i
353 ? 12 warm on atata-kai
354 ? 12 harbor k? minato
355 ? 12 lake ko mizu'umi
356 ? 12 hot water t? yu
357 ? 13 Chinese kan
358 ? 9 charcoal tan sumi
359 ? 8 (tangible) thing butsu, motsu mono
360 ? 11 sphere ky? tama
361 ? 5 reason y?, yu yoshi
362 ? 5 say shin m?-su
363 ? 9 world kai
364 ? 9 farm hata, hatake
365 ? 10 sick by? yamai
366 ? 9 departure hatsu
367 ? 12 climb t?, to nobo-ru
368 ? 5 skin hi kawa
369 ? 5 dish bei sara
370 ? 9 mutual s? ai
371 ? 9 prefecture ken ka-keru
372 ? 10 true shin ma
373 ? 12 wear, arrive chaku ki-ru, tsu-ku
374 ? 12 short tan mijika-i
375 ? 9 sharpen ken to-gu
376 ? 5 manners rei
377 ? 9 deity shin, jin kami
378 ? 11 festival sai matsu-ri
379 ? 13 luck fuku
380 ? 9 second by?
381 ? 7 research ky? kiwa-meru
382 ? 11 chapter sh?
383 ? 12 juvenile d? warabe
384 ? 11 flute teki fue
385 ? 11 ordinal dai
386 ? 12 writing brush hitsu fude
387 ? 12 class t? hito-shii
388 ? 15 box s? hako
389 ? 9 rank ky?
390 ? 11 end sh? o-waru, o-eru
391 ? 14 green ryoku midori
392 ? 14 practice ren ne-ru
393 ? 6 sheep y? hitsuji
394 ? 9 beauty bi utsuku-shii
395 ? 11 learn sh? nara-u
396 ? 8 someone sha mono
397 ? 8 raise iku soda-tsu
398 ? 8 suffer, bitter ku kuru-shii, niga-i
399 ? 10 luggage ka ni
400 ? 12 fall raku o-chiru, o-tosu
401 ? 12 leaf y? ha
402 ? 16 medicine yaku kusuri
403 ? 6 blood ketsu chi
404 ? 8 express hy? omote, arawa-su
405 ? 13 poem shi uta
406 ? 15 tone, find ch? shira-beru
407 ? 15 discuss dan
408 ? 7 beans t?, zu mame
409 ? 9 lose fu ma-keru, o-u
410 ? 10 awaken ki o-kiru
411 ? 13 path ro ji
412 ? 7 body shin mi
413 ? 11 to shift, fall down ten koro-bu
414 ? 12 light kei karu-i
415 ? 13 agriculture n?
416 ? 7 return hen kae-su
417 ? 9 follow tsui o-u
418 ? 9 send s? oku-ru
419 ? 10 fast soku haya-i
420 ? 11 progress shin susu-mu
421 ? 12 play y? aso-bu
422 ? 12 carry un hako-bu
423 ? 11 part bu
424 ? 11 metropolis to, tsu miyako
425 ? 10 distribute hai kuba-ru
426 ? 10 liquor shu sake, saka
427 ? 9 heavy, gravity, pile j?, ch? omo-i, kasa-neru
428 ? 13 iron tetsu kurogane
429 ? 14 silver gin shirogane
430 ? 12 open kai hira-ku, a-ku
431 ? 10 institution in
432 ? 12 sun y? hi
433 ? 12 storey kai kizahashi
434 ? 12 gather sh? atsu-maru
435 ? 9 surface men omote, tsura
436 ? 18 topic dai
437 ? 12 drink in no-mu
438 ? 16 public building kan tate
439 ? 14 station eki
440 ? 14 nose bi hana

Fourth grade (200 kanji)

# Kanji Strokes Meaning On Kun
441 ? 4 not fu, bu
442 ? 6 conflict s? araso-u
443 ? 5 attach fu tsu-ku
444 ? 5 orders rei
445 ? 5 reference point i
446 ? 6 relationship ch? naka
447 ? 6 convey den tsuta-eru
448 ? 7 rank i kurai
449 ? 7 low tei hiku-i
450 ? 8 example rei tato-eru
451 ? 9 facility, flight, mail ben, bin tayo-ri
452 ? 9 trust shin
453 ? 10 storage s? kura
454 ? 10 climate k?
455 ? 10 borrow shaku ka-riru
456 ? 11 halt tei to-maru, to-meru
457 ? 11 healthy ken suko-yaka
458 ? 11 side soku kawa
459 ? 13 work d? hatara-ku
460 ? 15 hundred million oku
461 ? 6 portent, trillion ch? kiza-shi
462 ? 7 offspring ji, ni ko
463 ? 6 together ky? tomo
464 ? 7 soldier hei, hy? tsuwamono
465 ? 8 code ten
466 ? 7 cool rei tsume-tai, hi-eru, sa-meru
467 ? 7 first sho hatsu, haji-me
468 ? 7 separate betsu waka-reru
469 ? 7 profit ri
470 ? 8 printing satsu su-ru
471 ? 11 vice- fuku
472 ? 5 achievement k?
473 ? 5 add ka kuwa-eru
474 ? 7 toil do tsuto-meru
475 ? 7 labor r? negira-u
476 ? 9 courage y? isa-mu
477 ? 5 wrap h? tsutsu-mu
478 ? 8 graduate sotsu
479 ? 8 cooperation ky?
480 ? 9 simple tan
481 ? 12 wide knowledge, Dr. haku
482 ? 6 mark in shirushi
483 ? 8 participate san mai-ru
484 ? 5 history shi
485 ? 5 director shi
486 ? 6 each kaku ono-ono
487 ? 7 tell koku tsu-geru
488 ? 8 circumference sh? mawa-ri
489 ? 11 chant sh? tona-eru
490 ? 12 rejoice, joy ki yoroko-bu
491 ? 15 container ki utsuwa
492 ? 7 surround i kako-u
493 ? 8 harden ko kata-maru
494 ? 9 model kei kata
495 ? 11 public chamber d?
496 ? 13 salt en shio
497 ? 3 gentleman shi
498 ? 9 change, strange hen ka-waru
499 ? 4 husband fu f? bu otto
500 ? 5 lose shitsu ushina-u
501 ? 6 like k? su-ku, kono-mu
502 ? 8 seasons ki
503 ? 10 grandchild son mago
504 ? 7 perfect kan
505 ? 8 government official kan
506 ? 10 harm gai
507 ? 14 guess satsu
508 ? 11 nest s? su
509 ? 10 distinction sa
510 ? 7 hope ki mare
511 ? 10 seat seki
512 ? 10 sash tai obi
513 ? 8 bottom tei soko
514 ? 8 urban prefecture fu
515 ? 11 ease k?
516 ? 9 build ken ta-teru
517 ? 8 diameter kei
518 ? 10 junior to
519 ? 11 acquire toku e-ru
520 ? 5 inevitable hitsu kanara-zu
521 ? 8 thought nen
522 ? 13 love ai
523 ? 6 become sei na-ru
524 ? 13 war sen ikusa, tataka-u
525 ? 7 fold, break setsu o-ru
526 ? 10 raise kyo a-geru
527 ? 7 reformation kai arata-meru
528 ? 11 salvation ky? suku-u
529 ? 11 break, failure hai yabu-reru
530 ? 12 scatter san chi-ru
531 ? 10 fee ry?
532 ? 14 flag ki hata
533 ? 9 yesterday saku
534 ? 12 scenery kei
535 ? 12 superlative sai mo, motto-mo
536 ? 11 hope b? nozo-mu
537 ? 5 un- mi ima-da
538 ? 5 end matsu sue
539 ? 5 bill, plate, tag satsu fuda
540 ? 7 lumber, material zai
541 ? 7 bundle soku taba, tsuka
542 ? 8 pine sh? matsu
543 ? 8 accomplish, fruit ka ha-tasu
544 ? 9 prosperity ei saka-eru
545 ? 10 plan an
546 ? 10 plum bai ume
547 ? 11 contraption kai
548 ? 12 poles kyoku kiwa-meru
549 ? 15 signpost hy?
550 ? 16 machine ki hata
551 ? 4 lack ketsu ka-keru
552 ? 14 curriculum reki
553 ? 10 remainder, left zan noko-ru
554 ? 10 kill satsu koro-su
555 ? 8 poison doku
556 ? 4 surname, Mr. shi uji
557 ? 5 people min tami
558 ? 7 request ky? moto-mu
559 ? 8 govern, heal chi, ji osa-meru, nao-ru
560 ? 8 method h?
561 ? 8 cry ky? na-ku
562 ? 9 shallow sen asa-i
563 ? 10 bathe, bask yoku a-biru
564 ? 11 pure sei, sh? kiyo-raka
565 ? 12 full man mi-chiru
566 ? 14 look for, fishing ry?, gyo asa-ru
567 ? 6 lamp t? hi
568 ? 12 nothing mu, bu na-i
569 ? 12 so, although zen, nen shika-shi
570 ? 12 bake sh? ya-ku
571 ? 13 illuminate sh? te-rasu
572 ? 15 heat netsu atsu-i
573 ? 8 pasture, breed boku maki
574 ? 10 special toku
575 ? 11 give birth san u-mu
576 ? 8 target teki mato
577 ? 9 government ministry, omit, look back sh?, sei habu-ku
578 ? 9 celebrate shuku iwa-u
579 ? 11 ballot hy?
580 ? 14 species, seed shu tane
581 ? 16 accumulate, pile seki tsu-mu
582 ? 20 emulate ky? kiso-u
583 ? 10 laugh sh? wara-u
584 ? 14 pipe kan kuda
585 ? 13 node setsu fushi
586 ? 10 flour fun ko, kona
587 ? 9 chronicle ki
588 ? 9 promise yaku
589 ? 12 tie ketsu musu-bu, yu-u
590 ? 12 salary ky? tama-u
591 ? 13 continue zoku tsuzu-ku
592 ? 13 put chi o-ku
593 ? 6 old man r? o-iru
594 ? 9 stomach i
595 ? 10 vein myaku
596 ? 13 intestines ch? harawata
597 ? 7 retainer shin
598 ? 10 cruise k?
599 ? 7 good ry? yo-i
600 ? 7 art gei
601 ? 8 bud ga me
602 ? 8 England ei
603 ? 11 vegetable sai na
604 ? 12 street, city gai machi
605 ? 6 garment i koromo
606 ? 9 need y? i-ru
607 ? 12 memorize kaku obo-eru, sa-meru
608 ? 18 observe kan mi-ru
609 ? 10 instruction kun
610 ? 13 test shi kokoro-miru, tame-su
611 ? 14 theory setsu to-ku
612 ? 15 section ka
613 ? 20 deliberation gi
614 ? 12 elephant, figure z?, sh?
615 ? 11 currency, cargo ka
616 ? 12 savings cho ta-meru
617 ? 12 expense hi tsui-yasu
618 ? 15 prize sh?
619 ? 9 army gun
620 ? 15 wheel rin wa
621 ? 13 resign, speech, encyclopedia ji kotoba, ya-meru
622 ? 5 edge, vicinity hen ata-ri
623 ? 10 take along ren tsu-reru, tsura-neru
624 ? 12 attain tatsu tachi
625 ? 15 choose sen era-bu
626 ? 10 county gun
627 ? 12 quantity ry?
628 ? 16 transcript roku
629 ? 19 mirror ky? kagami
630 ? 14 related kan seki
631 ? 11 land riku
632 ? 12 squad tai
633 ? 14 quiet sei shizu-ka
634 ? 12 obey jun
635 ? 19 request gan nega-u
636 ? 18 sort rui
637 ? 9 fly hi to-bu
638 ? 12 meal han meshi
639 ? 15 foster y? yashina-u
640 ? 18 verify ken

Fifth grade (185 kanji)

# Kanji Strokes Meaning On Kun
641 ? 3 long time ky? hisa
642 ? 4 Buddha futsu, butsu hotoke
643 ? 6 sham ka, ke kari
644 ? 6 affair ken
645 ? 6 responsibility nin maka-seru
646 ? 7 resemble ji ni-ru
647 ? 7 surplus yo ama-ru
648 ? 8 value ka atai
649 ? 9 preserve ho tamo-tsu
650 ? 10 discipline sh? osa-meru
651 ? 10 straw bag hy? tawara
652 ? 10 individual ko
653 ? 12 provide bi sona-eru
654 ? 14 statue z?
655 ? 6 again sai, sa futata-bi
656 ? 5 publish kan
657 ? 7 judge han waka-ru
658 ? 8 control sei
659 ? 8 ticket ken
660 ? 9 rule soku notto-ru
661 ? 8 effect k? ki-ku
662 ? 11 duty mu tsuto-meru
663 ? 13 energy sei ikio-i
664 ? 9 rich k? atsu-i
665 ? 5 phrase ku
666 ? 5 possible ka
667 ? 12 manage ei itona-mu
668 ? 6 cause in yo-ru
669 ? 6 association dan, ton
670 ? 5 pressure atsu
671 ? 6 exist zai a-ru
672 ? 7 level kin
673 ? 11 foundation ki moto-zuku
674 ? 12 report h? muku-iru
675 ? 14 boundary ky? sakai
676 ? 13 grave bo haka
677 ? 14 increase z? ma-su, fu-eru
678 ? 13 dream mu yume
679 ? 8 wife sai tsuma
680 ? 11 lady fu
681 ? 10 contain y?
682 ? 11 approach ki yo-ru
683 ? 12 abundant fu tomi
684 ? 15 guide d? michibi-ku
685 ? 8 reside kyo i-ru
686 ? 12 belong zoku
687 ? 5 linen fu nuno
688 ? 10 expert shi
689 ? 11 normal j? tsune
690 ? 13 tree trunk kan miki
691 ? 7 preface jo
692 ? 5 valve ben
693 ? 11 stretch ch? ha-ru
694 ? 8 journey ?
695 ? 12 recovery fuku
696 ? 14 virtue toku
697 ? 7 intention shi kokorozashi
698 ? 7 respond ?
699 ? 7 cheerful kai kokoroyo-i
700 ? 8 gender sei, sh? saga
701 ? 10 grace on
702 ? 11 feelings j? nasa-ke
703 ? 14 condition tai
704 ? 14 accustomed kan na-reru
705 ? 8 acquiesce sh? uketamawa-ru
706 ? 7 skill gi waza
707 ? 8 beckon sh? mane-ku
708 ? 11 instruct ju sazu-keru
709 ? 11 pick sai to-ru
710 ? 11 contact setsu tsu-gu
711 ? 12 propose tei sa-geru
712 ? 13 loss son soko-neru
713 ? 4 support shi sasa-eru
714 ? 9 politics sei matsurigoto
715 ? 9 circumstances ko yue
716 ? 15 enemy teki kataki
717 ? 11 cut off dan ta-tsu, kotowa-ru
718 ? 5 old times ky?
719 ? 8 easy eki yasa-shii
720 ? 15 outburst b? aba-ku
721 ? 7 clause j? kudari
722 ? 8 branch shi eda
723 ? 9 investigate sa
724 ? 10 status kaku
725 ? 10 cherry ? sakura
726 ? 12 examine ken
727 ? 14 construct k? kama-eru
728 ? 8 military bu, mu
729 ? 4 compare hi kura-beru
730 ? 5 eternity ei naga-i
731 ? 8 stream ka kawa
732 ? 11 fluid eki
733 ? 11 mix kon ma-zeru
734 ? 12 decrease gen he-ru
735 ? 12 fathom soku haka-ru
736 ? 13 standard jun
737 ? 14 perform en
738 ? 15 undefiled ketsu isagiyo-i
739 ? 7 disaster sai wazawa-i
740 ? 16 burn nen mo-eru
741 ? 8 printing block han
742 ? 5 crime han oka-su
743 ? 7 form j?
744 ? 9 alone doku hito-ri
745 ? 11 rate ritsu, sotsu hiki-iru
746 ? 11 appear gen arawa-reru
747 ? 10 detain ry?, ru todo-maru
748 ? 11 abbreviation ryaku
749 ? 10 benefit eki
750 ? 11 eyeball gan me
751 ? 10 rend ha yabu-ru
752 ? 15 certain kaku tashi-ka
753 ? 5 indicate shi shime-su
754 ? 9 ancestor so
755 ? 13 prohibition kin
756 ? 11 shift i utsu-ru
757 ? 12 extent tei hodo
758 ? 12 tax zei
759 ? 16 fabricate chiku kizu-ku
760 ? 14 refined sei
761 ? 10 elementary su, so moto
762 ? 11 manage kei, ky? he-ru
763 ? 12 relationship t? su-beru
764 ? 12 discontinue zetsu ta-tsu
765 ? 14 cotton men wata
766 ? 14 whole s?
767 ? 15 compile hen a-mu
768 ? 17 exploits seki
769 ? 18 weave shiki o-ru
770 ? 13 guilt zai tsumi
771 ? 13 flock gun mu-reru
772 ? 13 righteousness gi
773 ? 10 till k? tagaya-su
774 ? 18 employment shoku
775 ? 8 fertilizer hi ko-yasu
776 ? 10 ability n?
777 ? 16 entertain ky? oko-su
778 ? 6 tongue zetsu shita
779 ? 8 cottage sha
780 ? 11 art jutsu sube
781 ? 16 defense ei
782 ? 14 manufacture sei
783 ? 14 duplicate fuku
784 ? 11 rule ki
785 ? 13 untie ge, kai to-ku
786 ? 11 establish setsu mou-keru
787 ? 11 permit kyo yuru-su
788 ? 12 evidence sh? akashi
789 ? 12 evaluate hy?
790 ? 17 lecture k?
791 ? 17 apologize sha ayama-ru
792 ? 19 discriminating shiki
793 ? 20 safeguard go mamo-ru
794 ? 13 bountiful h? yuta-ka
795 ? 10 wealth zai
796 ? 11 poor hin mazu-shii
797 ? 11 blame seki se-meru
798 ? 12 lend tai ka-su
799 ? 12 trade b?
800 ? 12 congratulations ga
801 ? 13 resources shi
802 ? 15 approve san
803 ? 15 quality shitsu
804 ? 16 transport yu
805 ? 8 mention jutsu no-beru
806 ? 9 astray mei mayo-u
807 ? 9 retreat tai shirizo-ku
808 ? 9 inverted gyaku saka-rau
809 ? 10 create z? tsuku-ru
810 ? 12 overdo ka ayama-chi
811 ? 14 suitable teki
812 ? 14 acid san
813 ? 13 mineral k?
814 ? 14 copper d?
815 ? 14 coin sen zeni
816 ? 7 resist b? fuse-gu
817 ? 9 limit gen kagi-ru
818 ? 11 precipitous ken kewa-shii
819 ? 14 occasion sai kiwa
820 ? 14 miscellaneous zatsu
821 ? 8 negative hi ara-zu
822 ? 13 deposit yo azu-keru
823 ? 14 territory ry?
824 ? 18 amount gaku hitai
825 ? 13 domesticate shi ka-u

Sixth grade (181 kanji)

# Kanji Strokes Meaning On Kun
826 ? 8 row hei nami, nara-bu
827 ? 7 chaos ran mida-reru
828 ? 8 milk ny? chichi
829 ? 3 deceased b? na-kunaru
830 ? 4 kindness jin
831 ? 8 offer ky?, ku tomo
832 ? 10 actor hai
833 ? 10 value chi atai
834 ? 13 wound sh? kizu
835 ? 17 superior y? yasa-shii
836 ? 10 political party t?
837 ? 5 counter for books satsu
838 ? 5 dispose sho
839 ? 8 engrave koku kiza-mu
840 ? 12 divide katsu wa-ru
841 ? 12 create s? tsuku-ru
842 ? 15 drama geki
843 ? 12 diligence kin tsuto-meru
844 ? 6 dangerous ki abu-nai
845 ? 7 egg ran tamago
846 ? 17 strict gen kibi-shii
847 ? 4 obtain sh? osa-meru
848 ? 6 queen k?, g? kisaki
849 ? 7 negate hi ina, iya
850 ? 6 suck ky? su-u
851 ? 8 call ko yo-bu
852 ? 12 virtue zen yo-i
853 ? 7 quandary kon koma-ru
854 ? 8 droop sui ta-reru
855 ? 9 castle j? shiro
856 ? 11 range iki
857 ? 9 play music s? kana-deru
858 ? 16 stirred up fun furu-u
859 ? 9 shape shi sugata
860 ? 6 suppose son
861 ? 7 filial piety k?
862 ? 6 home taku ie
863 ? 6 eaves u
864 ? 8 religion sh? s?
865 ? 8 mid-air ch?
866 ? 8 treasure h? takara
867 ? 9 proclaim sen notama-u
868 ? 11 secrecy mitsu
869 ? 3 measurement sun
870 ? 9 specialty sen moppa-ra
871 ? 10 shoot sha i-ru
872 ? 10 leader sh?
873 ? 12 revered son t?to-bu
874 ? 12 concerning sh? tsu-ku
875 ? 4 measure of length shaku
876 ? 8 deliver kai todo-ku
877 ? 10 expand ten
878 ? 14 stratum s?
879 ? 3 self ko onore
880 ? 9 scroll kan maki
881 ? 13 curtain maku, baku
882 ? 3 dry kan ho-su
883 ? 5 infancy y? osana-i
884 ? 5 government office ch?
885 ? 10 sit za suwa-ru
886 ? 8 prolong en no-basu
887 ? 9 rhythm ritsu
888 ? 10 obey j? shitaga-u
889 ? 7 forget b? wasu-reru
890 ? 8 loyalty ch?
891 ? 16 constitution ken
892 ? 7 ego ga ware
893 ? 7 criticism hi
894 ? 8 shouldering tan nina-u
895 ? 8 worship hai oga-mu
896 ? 8 broaden kaku hiro-geru
897 ? 11 discard sha su-teru
898 ? 11 look for, search tan saga-su
899 ? 11 infer sui
900 ? 12 brandish ki
901 ? 16 maneuver s? ayatsu-ru
902 ? 12 respect kei uyama-u
903 ? 9 reflect ei utsu-ru
904 ? 12 nightfall ban
905 ? 13 warmth dan atata-kai
906 ? 14 livelihood bo ku-rasu
907 ? 10 melodious r? hoga-raka
908 ? 6 desk ki tsukue
909 ? 8 sheet of... mai
910 ? 9 dye sen so-meru
911 ? 10 stocks shu kabu
912 ? 12 rod b?
913 ? 14 imitation mo, bo
914 ? 15 rights ken
915 ? 16 trees ju ki
916 ? 11 longing yoku ho-shii
917 ? 9 steps dan
918 ? 8 run alongside en so-u
919 ? 9 fountain sen izumi
920 ? 9 wash sen ara-u
921 ? 9 sect ha
922 ? 11 settle sai su-mu
923 ? 13 source gen minamoto
924 ? 15 tide ch? shio
925 ? 16 violent geki hage-shii
926 ? 6 ashes kai hai
927 ? 15 ripen juku u-reru
928 ? 4 one-sided hen kata
929 ? 10 corps han
930 ? 11 uncommon i koto-naru
931 ? 14 doubt gi utaga-u
932 ? 12 pain ts? ita-i
933 ? 9 emperor k?, ?
934 ? 11 prosper sei mo-ru
935 ? 13 alliance mei
936 ? 9 watch over kan
937 ? 9 sand sa, sha suna
938 ? 14 magnet ji
939 ? 7 me shi watakushi, watashi
940 ? 10 secret hi hi-meru
941 ? 14 cereal koku
942 ? 5 hole ketsu ana
943 ? 11 window s? mado
944 ? 12 muscle kin suji
945 ? 12 scheme saku
946 ? 18 simplicity kan
947 ? 16 sugar t?
948 ? 7 lineage kei
949 ? 9 crimson k? beni, kurenai
950 ? 10 settlement n? osa-meru
951 ? 10 genuine jun
952 ? 13 silk ken kinu
953 ? 16 vertical j? tate
954 ? 17 shrink shuku chidi-mu
955 ? 13 government office sho
956 ? 11 forthcoming yoku
957 ? 13 holy sei
958 ? 9 lung hai
959 ? 9 back hai se
960 ? 10 bosom ky? mune
961 ? 11 brain n?
962 ? 13 abdomen fuku hara
963 ? 19 entrails z?
964 ? 18 lookover rin nozo-mu
965 ? 6 climax shi ita-ru
966 ? 8 young jaku waka-i
967 ? 11 renowned cho arawa-su, ichijiru-shii
968 ? 13 foment j? mu-su
969 ? 15 storehouse z? kura
970 ? 10 silkworm san kaiko
971 ? 12 masses sh?
972 ? 12 judge sai saba-ku
973 ? 12 attire s?, sh? yosoo-u
974 ? 13 rear ri ura
975 ? 12 supplement ho ogina-u
976 ? 11 look at shi mi-ru
977 ? 17 perusal ran
978 ? 10 chastise t? u-tsu
979 ? 11 visit h? tazu-neru
980 ? 11 translate, reason yaku wake
981 ? 12 poetry shi kotoba
982 ? 14 document shi
983 ? 14 recognize nin mito-meru
984 ? 15 born tan
985 ? 13 sincerity sei makoto
986 ? 14 mistake go ayama-ru
987 ? 15 theory ron
988 ? 15 various sho moro
989 ? 19 admonish kei imashi-meru
990 ? 12 precious ki tatto-i
991 ? 13 fare chin
992 ? 15 bequeath i
993 ? 11 mail y?
994 ? 11 home town ky? g?
995 ? 10 needle shin hari
996 ? 16 steel k? hagane
997 ? 11 closed hei shi-meru
998 ? 14 tower kaku
999 ? 10 descend k? o-riru
1000 ? 10 majesty hei
1001 ? 10 exclude jo, ji nozo-ku
1002 ? 14 hurt sh? sawa-ru
1003 ? 18 difficult nan muzuka-shii
1004 ? 9 leather kaku kawa
1005 ? 11 place on the head ch? itada-ku
1006 ? 10 bone kotsu hone

Characters used as parts of names of prefectures (20 kanji)

# Kanji Strokes Meaning On Kun
1007 ? 9 caltrop shi, ji ibara, kusabuki, kaya
1008 ? 12 beauty en hime
1009 ? 8 hill kou oka
1010 ? 15 lagoon seki kata
1011 ? 7 high ki, gi edamichi
1012 ? 14 bear yuu kuma
1013 ? 9 fragrant kou, kyou kaori, ka
1014 ? 7 assist sa tasuke, tasukeru, suke
1015 ? 11 headland ki saki
1016 ? 11 rough ki saki, kewashii
1017 ? 12 grow ju, shi shigeru, masu, masumasu
1018 ? 11 deer roku shika, ka
1019 ? 15 rope jou, bin, you nawa
1020 ? 4 well sei, shou i, ido
1021 ? 7 pour chuu oki, waku
1022 ? 9 horse chestnut tochi
1023 ? 8 but na, dai karanashi
1024 ? 11 pear ri nashi
1025 ? 6 heights/slope han saka
1026 ? 8 mound fu oka

List by radicals

The following 48 radicals are currently not used within the ky?iku kanji: 16, 17, 23, 26, 35, 43, 45, 55, 68, 71, 73, 89, 92, 95, 97, 98, 99, 103, 114, 121,126, 134, 136, 141, 153, 160, 171, 178, 179, 186, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 200, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 212, 213, and 214.
The following 44 radicals are currently used in only one ky?iku kanji: 11, 20, 33, 52, 56, 58, 59, 65, 74, 81, 82, 83, 84, 88, 100, 101, 107, 110, 127, 129, 133, 138, 139, 142, 144, 152, 155, 161, 165, 168,176, 177, 182, 183, 185, 188, 189, 195, 196, 199, 201, 203, 209, and 211.
The three most frequent radicals are 9 (57 kanji), 85 (42 kanji), and 75 (37 kanji).

 • Radicals 1-54
 • Radicals 55-108
?
 • Radicals 109-162
?
 • Radicals 163-214

List by number of strokes

 • 1-5 strokes
1 stroke: 1 kanji; 2 strokes: 10 kanji; 3 strokes: 24 kanji; 4 strokes: 46 kanji; 5 strokes: 73 kanji
?
 • 6-10 strokes
6 strokes: 75 kanji; 7 strokes: 86 kanji; 8 strokes: 110 kanji; 9 strokes: 100 kanji; 10 strokes: 95 kanji
 • 11-15 strokes
11 strokes: 97 kanji; 12 strokes: 99 kanji; 13 strokes: 58 kanji; 14 strokes: 52 kanji; 15 strokes: 31 kanji
 • 16-20 strokes
16 strokes: 22 kanji; 17 strokes: 7 kanji; 18 strokes: 12 kanji; 19 strokes: 5 kanji; 20 strokes: 3 kanji
?

List by Unicode

?

List by frequency

?

Special characters

Kokuji

Kokuji are characters originally created in Japan; two of them are ky?iku kanji: ? (Grade 4) and ? (Grade 3). There are also 8 kokuji within the secondary-school kanji and 16 within the jinmeiy? kanji. The character ? and some others are also used in Chinese now, but most kokuji are unknown outside Japan.

Kokkun

Kokkun are characters and combinations of characters that have different meanings in Japanese and Chinese.

For example, the character combination means "letter" in Japanese, but "toilet paper" in Chinese. However, the isolated characters have the same meaning in both languages (Grade 1) means "hand," and ? (Grade 2) means "paper."

Simplified characters and their traditional forms

See also shinjitai and ky?jitai.

Differences in simplification between China and Japan

China and Japan simplified their writing systems independently from each other. After World War II, their relations were hostile, so they did not cooperate. Traditional Chinese characters are still officially used in Hong Kong, Macao, Taiwan, South Korea (as a supplement to Hangul, but they are no longer used in North Korea), and by many overseas Chinese.
In Chinese, many more characters were simplified than in Japanese; some characters were simplified in only one language; other characters were simplified in the same way in both languages, and other characters were simplified in both languages but in different ways. This means that those who want to learn the writing systems of both languages must sometimes learn at least three different variations of one character: traditional Chinese, simplified Chinese, and modern Japanese (for example ? - ? - ?), some others have more variations, such as (? - ? - ? - ? - ? - ? - ? - ?), where are considered the older forms of Chinese characters and variations of different Chinese regions, and the older forms of Japanese characters (ky?jitai).

Traditional Chinese Simplified Chinese Modern Japanese
Group 1: No simplification in both languages ? ? ?
Group 2: Simplified in Chinese only ? ? ?
Group 3: Simplified in Japanese only ? ? ?
Group 4: Same simplification in both languages ? ? ?
Group 5: Different simplifications in both languages ? ? ?

Traditional characters that may cause problems displaying

Note that within the ky?iku kanji, there are 26 characters; the old forms of which may cause problems displaying:

 • Grade 2 (2 kanji): ? ?
 • Grade 3 (8 kanji): ? ? ? ? ? ? ? ?
 • Grade 4 (6 kanji): ? ? ? ? ? ?
 • Grade 5 (1 kanji): ?
 • Grade 6 (9 kanji): ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 • Within the j?y? kanji, the same is true for 36 secondary-school kanji, so, in total, 62 of the 2,136 j?y? kanji have traditional forms that may cause problems displaying.

These characters are Unicode CJK Unified Ideographs for which the old form (ky?jitai) and the new form (shinjitai) have been unified under the Unicode standard. Although the old and new forms are distinguished under the JIS X 0213 standard, the old forms map to Unicode CJK Compatibility Ideographs which are considered by Unicode to be canonically equivalent to the new forms and may not be distinguished by user agents. Therefore, depending on the user environment, it may not be possible to see the distinction between old and new forms of the characters. In particular, all Unicode normalization methods merge the old characters with the new ones.

List of the simplified ky?iku kanji

For example, ? is the simplified form of ?. Note that ? is used to simplify three different traditional characters (?, ?, and ?).

? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? (? ? ?),
? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?, ? ?

The ky?iku kanji and their Chinese hànzì equivalents

The characters are sorted by the radicals of the Japanese kanji. The two kokuji ? and ?, which have no Chinese equivalents, are not listed here. See also the section "Differences in simplification between China and Japan."

Same form in Chinese and Japanese

The following ky?iku kanji are characters of Group 1 (not simplified in both languages, e.g. ?). For characters of Group 2 (same simplification in China and Japan, but a traditional form exists, e.g. ?-?-?), see "Different forms in Chinese and Japanese."

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Different forms in Chinese and Japanese

The order is "modern Japanese - traditional Chinese - simplified Chinese," e.g. ?-?-?. Some characters were simplified the same way in both languages, others were simplified in one language only.

?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-? , ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?- ?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-(? ? ?)-(? ? ?), ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-? , ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ? -? -?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?,?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?,?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?,?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?,?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?, ?-?-?

See also

References

 1. ^ "20 20?". . 2016-05-18. Archived from the original on 2016-05-18. Retrieved .

External links


  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Ky%C5%8Diku_kanji
   
Music Scenes