Bengali Numerals
Get Bengali Numerals essential facts below. View Videos or join the Bengali Numerals discussion. Add Bengali Numerals to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Bengali Numerals

Bengali numerals or Bengali numbers (Bengali: shôngkha, Assamese: xoi?kha), are the units of the numeral system, originating from the Indian subcontinent, used in Bengali, Sylheti, Chittagonian, Assamese, Bishnupriya Manipuri, Chakma, Hajong and Meithei languages. They are used by more than 350 million people around the world (over 5% of the population), and are a variety of the Hindu-Arabic numeral system.[1]

Base numbers

Bengali numeral Arabic numeral Bengali word Romanization of Bengali Chittagonian word Assamese word Romanization of Assamese Sylheti word Romanization of Sylheti
? 0 shunnô shunno xuinnô shuinnô
? 1 æk æk ek ex
? 2 dui dui dui dui
? 3 tin tin ? tini tin
? 4 char Cair ? sari ? sair
? 5 ? pãch pãch ? pãs fas
? 6 chhôy chha sôy sôy
? 7 shat shat xat hat
? 8 a? Aashtto a?h a?
? 9 nôy noh ? nôy

Extended numbers

Bengali numeral Arabic numeral Bengali word Romanization of Bengali Assamese word Romanisation of Assamese Sylheti word Romanization of Sylheti
10 dôsh dôh dôsh
11 ? ægarô ? egharô ? egarô
12 barô barô barô
13 terô terô terô
14 choddô soiddhô ? sôddô
15 ? pônerô pûndhôrô fônrô
16 sholô xûllô shullô
17
20 () kuri (bish) bis bish
21 ? ækush ? ekôis ? exôish
30 () trish (tirish) / tris/tiris () tish

(tirish)

40 chôllish sôllis (?) sôllish (sallish)
50 pônchash pônsas ? fôinchash
60 sha? ? xathi ? shai?
70 shôttôr xôttôr shôttôir
80 ashi ? axi ashi
90 nôbbôi nôbbôi nôbbôi
100 () shôtô (ækshô) exô exshô
? 1,000 () hajar (shôhôsrô) / ehezar/ehazar '? ex azar
, 10,000 dôsh hajar dôh hazar '? dôsh azar
?,, 100,000 ? () lôkkhô (lakh) lakh lax
,, 1,000,000 ? dôsh lôkkhô / dôh lakh/ek nizut dôsh lax
?,,, 10,000,000 ? koti ? ek kûti ? ek kuti
,,, 100,000,000 ? dôsh koti ? dôh kûti ? dôsh kuti

An example of the number string:-

1065. One thousand sixty five.
?. ? (in Bengali)
?. (in Assamese)

See also

References

  1. ^ "Bengali numbers ( )". Omniglot. Retrieved 2020.

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Bengali_numerals
   
Music Scenes