Autonomous Prefecture
Get Autonomous Prefecture essential facts below. View Videos or join the Autonomous Prefecture discussion. Add Autonomous Prefecture to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Autonomous Prefecture

Autonomous prefectures (Chinese: ; pinyin: Zìzhìzh?u) are one type of autonomous administrative divisions of China, existing at the prefectural level, with either ethnic minorities forming over 50% of the population or being the historic home of significant minorities. All autonomous prefectures are mostly dominated, in population, by the Han Chinese. The official name of an autonomous prefecture includes the most dominant minority in that region, sometimes two, rarely three. For example, a Kazakh (Kazak in official naming system) prefecture may be called Kazak Zizhizhou. Like all other prefectural level divisions, autonomous prefectures are divided into county level divisions. There is one exception: Ili Kazak Autonomous Prefecture contains two prefectures of its own. Under the Constitution of the People's Republic of China, autonomous prefectures cannot be abolished.

List of autonomous prefectures

Province Name Simplified Chinese and Pinyin Designated minority Local name Capital
Gansu Linxia ?
Línxià Huízú Zìzhìzh?u
Hui (The Hui speak Chinese) Xiao'erjing: ? Linxia city
Gansu Gannan ?
G?nnán Zàngzú Zìzhìzh?u
Tibetan Tibetan: (Kan-lho Bod-rigs rang-skyong-khul) Hezuo (Hzö) city
Guizhou Qiandongnan ?
Qiánd?ngnán Miáozú Dòngzú Zìzhìzh?u
Miao and Dong Guizhou Hmong: Qeef Dongb Naif Dol Yat Hmub Zid Zid Zeb
Dong: Qeenc Dongs Nanc Nyenc Miiul Nyenc Gaeml Zil Zl Zous
Kaili (Kad Linx) city
Guizhou Qiannan ?
Qiánnán Bùy?zú Miáozú Zìzhìzh?u
Bouyei & Miao Bouyei: Qianfnanf Buxqyaix Buxyeeuz ziqziqzouy
Guizhou Hmong: Qeef Naif Dol Yat Dol Hmub Zid Zid Zeb
Duyun city
Guizhou Qianxinan
Qiánx?'nán Bùy?zú Miáozú Zìzhìzh?u
Bouyei & Miao Bouyei: Qianfxiynanf Buxqyaix Buxyeeuz Ziqziqzouy
Guizhou Hmong: Qeef Xib Naif Dol Yat Dol Hmub Zid Zid Zeb
Xingyi city
Hubei Enshi ?
?nsh? T?ji?zú Miáozú Zìzhìzh?u
Tujia & Miao Tujia: Eng Shiv Bif Ziv Kar hev Bef Kar zouf xengv zuv?
Hmong: Ee Si Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Enshi city
Hunan Xiangxi ?
Xi?ngx? T?ji?zú Miáozú Zìzhìzh?u
Tujia & Miao Tujia: Xi?'angv Xif Bif Ziv Kar hev Bef Kar zouf xengv zuv?
Hmong: Xyaa Xyi Thws Ca Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Jishou city
Jilin Yanbian
Yánbi?n Cháoxi?nzú Zìzhìzh?u
Korean Korean (Yeonbyeon Joseonjok Jachiju) Yanji (Yeongil) city
Qinghai Haibei ?
H?ib?i Zàngzú Zìzhìzh?u
Tibetan Tibetan: (Mtsho-byang Bod-rigs rang-skyong-khul) Haiyan County
Qinghai Hainan ?
H?inán Zàngzú Zìzhìzh?u
Tibetan Tibetan: (Mtsho-lho Bod-rigs rang-skyong-khul) Gonghe County
Qinghai Huangnan ?
Huángnán Zàngzú Zìzhìzh?u
Tibetan Tibetan: (Rma-lho Bod-rigs rang skyong khul) Tongren city
Qinghai Golog ?
Gu?luò Zàngzú Zìzhìzh?u
Tibetan Tibetan: (Mgo-log Bod-rigs rang-skyong-khul) Maqên County
Qinghai Yushu ?
Yùshù Zàngzú Zìzhìzh?u
Tibetan Tibetan: (Yul-shul Bod-rigs rang-skyong-khul) Yushu city
Qinghai Haixi ?
H?ix? M?ngg?zú Zàngzú Zìzhìzh?u
Mongol & Tibetan Mongolian: ? (Borotal a-yin mong?ol ebereen öbertegen zasaqu ?uu)
Tibetan: (Mtsho-nub Sog-rigs dang Bod-rigs rang-skyong-khul)
Delingha (Delhi) city
Sichuan Ngawa
?bà Zàngzú Qi?ngzú Zìzhìzh?u
Tibetan & Qiang Tibetan: (Rnga-ba Bod-rigs dang Chavang-rigs rang skyong khul)
Qiangic: Ggabba Shbea Rrmea nyujugvez zhou
Barkam city
Sichuan Garzê ?
G?nz? Zàngzú Zìzhìzh?u
Tibetan Tibetan: ? (Dkar-mdzes Bod-rigs rang-skyong khul) Kangding (Dartsedo) city
Sichuan Liangshan ?
Liángsh?n Yízú Zìzhìzh?u
Yi Yi: (Niepsha Nuosu Zytjiejux dde Zho) Xichang (Op Rro) city
Xinjiang Kizilsu
Kèz?lès? K?'?rkèz? Zìzhìzh?u
Kyrgyz Kyrgyz: ? ‎ (K?z?lsuu K?rg?z avtonom oblast?) Artux city
Xinjiang Bortala
Bó'?rt?l? M?ngg? Zìzhìzh?u
Mongol Mongolian: (Borotala mong?ol ebereen zasaqu ?uu) Bole (Bortala) city
Xinjiang Changji ?
Ch?ngjí Huízú Zìzhìzh?u
Hui (The Hui speak Chinese) Xiao'erjing: Changji city
Xinjiang Bayingolin
B?y?ngu?lèng M?ngg? Zìzhìzh?u
Mongol Mongolian: (Bayangol mong?ol ebereen zasaqu ?uu) Korla city
Xinjiang Ili
(Altay)
(Tacheng)

Y?lí H?sàkè Zìzhìzh?u
()
(?lètài Dìq?)
(?)
(T?chéng Dìq?)
Kazakh Kazakh: ‎ (?le Qazaq awtonomïyal?q obl?s?)
(Kazakh: ‎) (Altay ayma)
(Kazakh: ? ‎) (Tarba?atay ayma)
Yining (Ghulja) city
(Altay city)
(Tacheng city)
Yunnan Dehong ?
Déhóng D?izú J?ngp?zú Zìzhìzh?u
Dai & Jingpo Tai Nüa - ? ? ? (Sakhkung Sam Jinghpo Amyu Madu Uphkang Mungdo)
Zaiwa:Sikung Sam Zaizo Byumyu Yumsing Upkang Mau
Mangshi city
Yunnan Nujiang
Nùji?ng Lìsùzú Zìzhìzh?u
Lisu Lisu?- - (Nolmut lisu shit jilqait guatshit zhou) Lushui city
Yunnan Diqing (Dêqên) ?
Díqìng Zàngzú Zìzhìzh?u
Tibetan Tibetan: (Bde-chen Bod-rigs rang-skyong khul) Shangri-La city
Yunnan Dali ?
Dàl? Báizú Zìzhìzh?u
Bai Bai: Darlolit Baifocuf zirlozirlozox Dali city
Yunnan Chuxiong ?
Ch?xióng Yízú Zìzhìzh?u
Yi Yi: (Olu Nuosu Zytjiejux dde Zho) Chuxiong city
Yunnan Honghe ?
Hónghé H?nízú Yízú Zìzhìzh?u
Hani & Yi Hani: Haoqhoq Haqniqssaq Haqhholssaq Ziiqziifzel
Yi: (Hopho Nuosu Zytjiejux dde Zho)
Mengzi city
Yunnan Wenshan
Wensh?n Zhuàngzú Miáozú Zìzhìzh?u
Zhuang & Miao Zhuang: Munzsanh Bouxcuengh Myauzcuz Swcicouh
Hmong: Veej Sa Tsuaam Txhwj Mioj Txhwj Txim Tsim Tsawb
Wenshan city
Yunnan Xishuangbanna (Sibsongbanna)
X?shu?ngb?nnà D?izú Zìzhìzh?u
Dai Tai Lü: Jinghong city

Ethnic composition of autonomous prefectures

Note: * - denotes as the second titular ethnic group
Autonomous
Prefecture
Year
established
Province Titular
ethnic group
Other
minorities
Han % Total
population
% 2000 % 2010 % 2000 % 2010 2000 2010
Bayingolin Prefecture 1954 Xinjiang Mongol 3.40 3.40 Uyghur 31.83 31.83 59.29 59.29 1,323,028
Bortala Prefecture 1954 Xinjiang Mongol 5.64 5.66 Uyghur 12.53 13.32 67.19 64.96 482,615
Changji Prefecture 1954 Xinjiang Hui 11.55 9.52 Kazakh 7.98 9.33 75.14 75.31 1,412,844
Chuxiong Prefecture 1958 Yunnan Yi 26.31 26.70 Lisu 2.03 1.98 67.45 66.94 2,615,109
Dali Prefecture 1956 Yunnan Bai 32.80 32.19 Yi 12.94 13.02 50.35 50.69 3,525,706
Dehong Prefecture 1953 Yunnan Dai 30.14 28.88 Jingpo* 11.53 11.09 50.66 51.93 1,124,432
Diqing (Dêqên) Prefecture 1957 Yunnan Tibetan 33.12 32.36 Lisu 27.78 26.72 16.39 18.34 357,528
Enshi Prefecture 1983 Hubei Tujia 45.00 47.50 Miao* 5.45 5.01 47.24 45.32 3,976,081
Gannan Prefecture 1953 Gansu Tibetan 51.44 54.64 Hui 6.43 6.25 41.75 38.70 723,521
Garzê Prefecture 1950 Sichuan Tibetan 78.37 78.29 Yi 2.56 2.66 18.24 18.24 1,060,632
Golog Prefecture 1954 Qinghai Tibetan 91.63 91.86 Hui 1.11 0.96 6.59 6.57 173,541
Haibei Prefecture 1953 Qinghai Tibetan 24.15 24.36 Hui 30.58 31.52 36.63 35.88 283,230
Hainan Prefecture 1953 Qinghai Tibetan 62.77 66.31 Hui 6.97 6.84 28.06 24.84 446,849
Haixi Prefecture 1954 Qinghai Mongol 7.23 5.53 Tibetan* 12.16 10.93 64.95 66.01 390,743
Honghe Prefecture 1957 Yunnan Hani 16.60 17.55 Yi* 23.57 23.19 44.31 42.85 4,408,699
Huangnan Prefecture 1953 Qinghai Tibetan 66.32 68.55 Mongol 13.54 13.98 7.54 6.08 254,033
Ili Prefecture 1954 Xinjiang Kazakh 21.53 Uyghur 26.88 35.22 2,814,980
Kizilsu Prefecture 1954 Xinjiang Kyrgyz 28.32 27.32 Uyghur 63.98 64.68 6.41 6.78 539,849
Liangshan Prefecture 1952 Sichuan Yi 44.43 49.13 Tibetan 1.49 1.39 51.97 47.55 4,789,421
Linxia Prefecture 1956 Gansu Hui 31.59 Dongxiang 25.99 39.70 2,103,259
Ngawa Prefecture 1953 Sichuan Tibetan 53.72 54.50 Qiang* 18.28 17.58 24.69 24.56 898,846
Nujiang Prefecture 1954 Yunnan Lisu 47.13 48.21 Bai 26.97 26.04 13.13 12.35 520,765
Qiandongnan Prefecture 1956 Guizhou Miao 41.48 41.57 Dong* 31.40 29.02 19.3 21.73 4,535,015
Qiannan Prefecture 1956 Guizhou Buyei 32.46 31.22 Miao* 13.37 12.69 43.37 44.84 4,037,887
Qianxinan Prefecture 1982 Guizhou Buyei 30.04 27.56 Miao* 7.51 7.08 57.53 60.62 3,398,147
Wenshan Prefecture 1958 Yunnan Miao 12.94 13.68 Zhuang* 30.04 29.20 41.99 42.69 3,703,008
Xiangxi Prefecture 1957 Hunan Tujia 42.73 Miao* 33.85 22.85 2,547,833
Xishuangbanna (Sibsongbanna) Prefecture 1953 Yunnan Dai 29.89 27.89 Hani 18.73 19.01 29.11 30.03 942,844
Yanbian Prefecture 1952 Jilin Korean 36.26 32.45 Manchu 2.58 2.52 60.70 64.55 2,190,763
Yushu Prefecture 1951 Qinghai Tibetan 96.49 Hui 0.22 3.09 373,427

Former autonomous prefectures of China

Administrative prefecture level units with a population of 30% or more of ethnic minorities

Excluding prefecture level units of autonomous regions in 2000.
  • Hebei: Chengde (Han - 55.32%, Manchu - 39.87%)
  • Liaoning: Benxi (Han - 66.84%, Manchu - 30.22%), Dandong(Han - 64.11%, Manchu - 32.99%)
  • Hunan: Zhangjiajie (Tujia - 68.40%, Han - 22.81%), Huaihua (Han - 61.33%, Dong - 17.42%, Miao - 15.63%)
  • Guizhou: Anshun (Han - 61.6%, Buyei - 16.92%, Miao - 14.27%), Tongren (Tujia - 37.81%, Han - 31.76%, Miao - 14.87%, Dong - 11.41%)
  • Yunnan: Yuxi (Han - 68,18%, Yi - 19,32%), Pu'er (Han - 40,92%, Hani - 16,98%, Yi - 16.58%, Lahu - 11.47%), Lijiang (Han - 42.71%, Nakhi 20.51%, Yi - 18.68%, Lisu - 9.62%), Lincang (Han - 61.22%, Dai - 15.77%, Lahu and Va - 9.76%)
  • Qinghai: Haidong (Han - 56.33%, Hui - 20.38%, Tibetan - 9.2%, Tu - 8.06%)

See also

External links


  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Autonomous_prefecture
   
Music Scenes