Appendix:Hungarian Suffixes
Get Appendix:Hungarian Suffixes essential facts below. View Videos or join the Appendix:Hungarian Suffixes discussion. Add Appendix:Hungarian Suffixes to your PopFlock.com topic list for future reference or share this resource on social media.
Appendix:Hungarian Suffixes
Main category: Hungarian suffixes

This is a list of Hungarian suffixes (and case endings) categorized by the part of speech they form.

Overview

There are three major groups of suffixes in Hungarian. Although there are no strict definitions and crisp borders between the categories, they are traditionally categorized as follows.

 • képz? ("derivative suffix", literally "forming, creating"), the present participle of képez ("to form, create")
  They come immediately after the stem. They substantially change the meaning of the word, many times even the part of speech (only this type can change the part of speech). Multiple such suffixes can be appended after each other. Not all of them are productive.
  kert ("garden") -> kertész ("gardener") -> kertészet ("horticulture; gardening establishment")
  forral ("to boil") -> forralt ("boiled (past participle)")
  Exceptions to the standard order: kisebbít ("to diminish"): The -ít képz?-type suffix does not come immediately after the stem. It is preceded by the jel-type suffix -ebb.
 • jel ("marker", literally "sign, mark")
  They modify the meaning of the word slightly but the word still refers to the same concept. They stand between the képz?-type suffixes, and the rag-type suffixes.
  kert ("garden") -> kertek ("gardens")
  fiatal ("young") -> fiatalabb ("younger") (Exception: képz?-type suffixes can be attached after this one)
  hajó ("boat") -> a hajóm ("my boat")
  áll ("to stand") -> állt ("stood")
 • rag ("inflectional suffix", literally "something glued or attached to another thing")
  They embed the word into the sentence according to the role of the word. For nouns these are the case endings, for verbs the conjugational endings. No other morpheme can be added after a rag-type suffix so there can be only one of them in a word, at the end.
  kertem ("my garden") -> kertemben ("in my garden")
  beszél ("to speak") -> beszélek ("I speak, I am speaking")
  Exceptions to the standard order: kétszeres ("twofold"): két-szer-es - the rag-type suffix -szer is not the closing element of the word. The képz?-type suffix -es is placed after it.

Adjective-forming suffixes

Adverb-forming suffixes

Noun-forming suffixes

Suffix Examples Categories
-ag/-eg lovag, tömeg -ag
-eg
-atag/-eteg zuhatag, szörnyeteg -atag
-eteg
-lag/-leg átlag, mérleg -lag
-leg
-aj/-ej kacaj, zörej -aj
-ej
-ál/-él fonál, fedél -ál
-él
-al/-el fonal, vonal, huzal -al
-el
-adal/-edel viadal, eledel -adal
-edel
-tal/-tel, -atal/-etel behozatal, ital, jövetel, étel -tal
-tel
-atal
-etel
-ály/-ély akadály, rejtély -ály
-ély
-ám/-ém villám, födém -ám
-ém
-am/-om/-em/-öm futam, izom, illem, öröm -am
-em
-om
-öm
-alom/-elem hatalom, gy?zelem -alom
-elem
-dalom/-delem,
-adalom/-odalom/-edelem
fájdalom, forradalom, lakodalom, fejedelem -dalom
-delem
-ny/-ony/-eny/-öny/-any mez?ny, uszony, ömleny, függöny, zuhany -ny
-ony
-eny
-öny
-any
-ány/-ény nyitány, kötény -ány
-ény
-ény
-mány/-mény,
-omány/-emény
adomány, gyártmány, iromány
hirdetmény, eszmény, készítmény, szülemény
-mány
-mény
-vány/-vény,
-ovány/-evény
ásvány, ültetvény
ingovány, szökevény
-vány
-vény
-ovány
-evény
-ap/-ep alap, ülep, szelep
-ár/-ér búvár, hordár, pincér -ár
-ér
-árium akvárium -árium
-ás/-és írás, intézkedés -ás
-és
-asz/-esz szakasz, dugasz, eresz -asz
-esz
-ász/-ész jogász, m?vész -ász
-ész
-at/-et bejárat, ítélet -at
-et
-ászat/-észet ivászat, természet
-lat/-let bizonylat, segédlet -lat
-let
-zat/-zet homlokzat, képzet, körzet -zat
-zet
-da/-de, -oda/-ede/-öde járda, étkezde, iroda, kötöde -da
-de
-cs/-acs/-ecs tekercs, szivacs, szegecs -cs
-acs
-ecs
-sdi háborúsdi -sdi
-hatnék/-hetnék ehetnék, mehetnék, ihatnék, alhatnék
-ek vétek -ek
-ék vegyülék, hasadék, származék
boríték, festék, támaszték
-ék
-lék/-alék/-elék moslék, százalék, f?zelék -lék
-alék
-elék
-dok/-dék/-adék/-edék szurdok, szándék, fonadék, hulladék, söpredék -dok
-dék
-adék
-edék
-ték/-aték/-eték érték, hagyaték -ték
-aték
-eték
-ista humanista, idealista, marxista -ista
-izmus kommunizmus -izmus
-ja/-je orja, cserje
-ma/-me játszma, érme -ma
-me
-nok/-nök hivatalnok, f?nök -nok
-nök
-oly/-ely fogoly, hüvely -oly
-ely
-omás áldomás
-onc/-enc/-önc tanonc, kegyenc, küldönc -onc
-enc
-önc
-s/-os/-es/-as/-ös hajós, órás, fazekas, asztalos, négyes, ötös -s
-os
-es
-as
-ös
-ság/-ség, -aság/-eség,
-asság/-esség, -sség
barátság, segítség, társaság, veszteség,
vigasság, bölcsesség, békesség
-ság
-ség
-aság
-eség
-asság
-esség
-sség
-t/-tt lét, tét, hit, f?zte, keltében, röptében, tett, jötte -t
-tyú/-ty?, -attyú/-etty? dugattyú, szivattyú, tolattyú
billenty?, csengetty?, emelty?, pörgetty?, röppenty?
-tyú
-ty?
-antyú/-enty? sarkantyú, csappantyú, fogantyú, szerkenty?

Diminutive suffixes

See also

Verb-forming suffixes

Suffix Examples Function Categories
-ad/-ed támad, ébred passive -ad
-ed
-all/-ell fuvall, zöldell -all
-ell
-ászik/-észik kotorászik, legelészik iterative -ászik
-észik
-aztat/-eztet kényeztet
-atik/-etik
-tatik/-tetik
adatik, megnézetik, engedtetik passive -atik
-etik
-tatik
-tetik
-g/-ag/-og/-eg/-ög zúg, kacag, totyog, csepeg, füstölög continuous -g
-ag
-og
-eg
-ög
-hat/-het írhat, feszülhet potential -hat
-het
-izál amerikanizál, ionizál -izál
-ászkodik/-észkodik tollászkodik, bámészkodik
-szkodik/-aszkodik/-eszkedik bolhászkodik, kapaszkodik, függeszkedik -szkodik
-aszkodik
-eszkedik
-lkodik/-lkedik/-lködik lustálkodik, elmélkedik, er?lködik -lkodik
-lkedik
-lködik
-skodik/-skedik/-sködik tanúskodik, hülyéskedik, él?sködik -skodik
-skedik
-sködik
-atkozik/-etkezik nyilatkozik, keletkezik
-l/-al/-ol/-el/-öl hegedül, nyaral, adagol, bérel, böjtöl -l
-al
-ol
-el
-öl
-ll/-all/-ell furcsáll, fuvall, zöldell -ll
-all
-ell
-lik, -llik fénylik, sárgállik -lik
-llik
-ódik/-?dik vonzódik, köt?dik passive -ódik
-?dik
-lódik/-l?dik
-olódik/-el?dik/-öl?dik
kínlódik, ny?gl?dik
forgolódik, nézel?dik, tököl?dik
-lódik
-l?dik
-olódik
-el?dik
-öl?dik
-kolódik/-kel?dik hánykolódik, leskel?dik
-odik/-edik/-ödik világosodik, sötétedik, vörösödik passive -odik
-edik
-ödik
-szik alapszik, látszik passive -szik
-ul/-ül vonul, merül passive -ul
-ül
-sul/-sül állandósul, min?sül instantaneous -sul
-sül
-z/-az/-oz/-ez/-öz bombáz, szavaz, akadályoz, címez, öntöz -z
-az
-oz
-ez
-öz
-zik/-azik/-ozik/-ezik/-özik vérzik, utazik, gitározik, teniszezik, öltözik -zik
-azik
-ozik
-ezik
-özik
-dz/-dzik/-adzik/-edzik borjadzik, leledzik

Causative suffixes (M?veltet? igeképz?k)

Frequentative suffixes (Gyakorító igeképz?k)

Suffix Examples Categories
-bál/-ibál nyirbál, ordibál -bál
-ibál
-csál/-csél/-icsál/-icsél rágcsál, röhögcsél, káricsál, döngicsél -csál
-csél
-icsál
-icsél
-csol/-csel/-csöl roncsol, köhécsel, szürcsöl -csol
-csel
-csöl
-dal/-del/-dál vagdal, tördel, harapdál -dal
-del
-dál
-dogál/-degél/-dögél álldogál, éldegél, üldögél -dogál
-degél
-dögél
-dokol/-dekel/-dököl, -doklik fuldokol, érdekel, öldököl, haldoklik -dokol
-dekel
-dököl
-doklik
-dos/-des/-dös kapdos, nyeldes, lökdös -dos
-des
-dös
-doz/-dez/-döz
-dozik/-dezik/-dözik
-adozik/-edezik
l?döz, hüledez
ámuldozik, rémüldözik,
ingadozik, düledezik
-doz
-dez
-döz
-dozik
-dezik
-dözik
-adozik
-edezik
-gál/-gél/-igál húzgál, nevetgél, taszigál -gál
-gél
-igál
-gat/-get/-ogat/-eget/-öget nógat, ápolgat, beszélget, mosogat, nézeget, öltöget

-gat
-get
-ogat
-eget
-öget

-kál/-kél járkál, szemerkél -kál
-kél
-kérezik/-kározik sütkérezik, futkároz -kérezik
-kározik
-kod/-ked/-köd csapkod, lépked, röpköd -kod
-ked
-köd
-kol/-kel/-köl tudakol, pöfékel, fröcsköl -kol
-kel
-köl
-lál/-lél számlál, szemlél -lál
-lél
-log/-leg/-lög
-lyog/-lyeg/-lyög
társalog, szédeleg, füstölög
sompolyog, tévelyeg, hömpölyög
-log
-leg
-lög
-ong/-eng/-öng/-ang/-ing hajlong, feszeng, dülöng, lappang, kering -ong
-eng
-öng
-ang
-ing
-rog/-reg/-rög vánszorog, csepereg, nyöszörög -rog
-reg
-rög
-sol/-sel/-söl tapsol, visel -sol
-sel
-söl
-zsol/-zsel/-zsöl horzsol, perzsel, dörzsöl -zsol
-zsel
-zsöl

Reflexive suffixes (Visszaható igeképz?k)

Semelfactive (instantaneous) suffixes (Mozzanatos igeképz?k)

Compound suffixes

Foreign word suffixes

The table below contains typical endings of foreign words.

Case endings

The following endings are listed here for the sake of completeness, although they are not actual case endings from a strictly syntactic point of view. Most of them create adverbs.

Possessive suffixes

See also Appendix:Hungarian possessive suffixes.

Single possession

Suffix Person Examples
-m/-om/-am/-em/-öm first-person singular hajóm, korom, házam, kertem, söröm
-d/-od/-ad/-ed/-öd second-person singular hajód, korod, házad, kerted, söröd
-a/-e/-ja/-je third-person singular háza, keze, hajója, boltja, zenéje, kertje
-nk/-unk/-ünk first-person plural hajónk, házunk, kertünk
-tok/-tek/-tök/-otok/-atok/-etek/-ötök second-person plural hajótok, zenétek, bet?tök, borotok, házatok, kertetek, sörötök
-uk/-ük/-juk/-jük third-person plural házuk, sörük, hajójuk, kertjük

Plural possession

Infinitive suffixes

The conjugated infinitive denotes action connected to the person. The non-conjugated infinitive has a general meaning. The following example illustrates how a sentence can be misinterpreted if the infinitive is not conjugated.

Egy gyereknek nehéz ezt megmagyarázni. - It is hard to explain this to (or for?) a child.
egy ("a"), gyerek ("child"), -nek ("to, for"), nehéz ("difficult, hard"), ezt ("this"), megmagyarázni ("to explain")

In the above example it is not clear who gives and receives the explanation. It is possible that the child has a hard time to explain something, but it's also possible that someone has a hard time to explain something to the child. Using the appropriate conjugation, the meaning becomes clear:

Egy gyereknek nehéz ezt megmagyaráznia. - It's hard for a child to explain this.
Egy gyereknek nehéz ezt megmagyaráznunk. - It's hard for us to explain this to a child.

Conjugational suffixes

References

 • Keszler Borbála: A szóképzés (Derivation) [1] (a study in Hungarian)
  English abstract: Keszler, Borbála: Derivation. The author characterises derivational affixes in terms of several criteria used in the international literature and gives a specific interpretation of the most important concepts related to derivation. These are: (i) productivity, (ii) frequency of occurrence, (iii) the function of derivation, and (iv) synonymy. She then devotes separate sections to general problems connected with derived words (like 'How can you decide if a word is derived or not?' or 'In what cases does the segmentation of a form into stem and suffix constitute a problem?'), to morphological problems of derivational suffixes (like the issue of simple vs. complex derivational suffixes or that of non-alternating vs. alternating suffixes), to the classification of derivational suffixes in terms of the part-of-speech character of the base and of the derived form (verbalising, nominalising, participalising suffixes), as well as to the ordering regularities among derivational suffixes. Finally, she gives an overview of all productive derivational suffixes of present-day Hungarian.
 • Attila Mártonfi: The System of the Hungarian Suffixes, Theses of PhD Dissertation, Budapest, 2006
 • A leggyakoribb idegen utótagok és képz?k (The most common foreign endings and suffixes) From Bakos, Ferenc and Pál Fábián. Idegen szavak és kifejezések szótára ('A Dictionary of Foreign Words and Phrases'). Budapest: Akadémiai Kiadó, 1989. ->ISBN

  This article uses material from the Wikipedia page available here. It is released under the Creative Commons Attribution-Share-Alike License 3.0.

Appendix:Hungarian_suffixes
   
Music Scenes